Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Weka Kassasystemen

Artikel 1 (definities)

1. Venootschap Weka Kassasystemen v.o.f., gevestigd te Klimmen , zullen in het hierna volgende worden aangeduid als: Weka.
2. De contractspartij (opdrachtgever, koper e.d.) zal in het hiernavolgende worden aangeduid als: de contractant.
3. Hulppersonen: de natuurlijke of rechtspersonen die namens Weka zijn belast met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, daaronder begrepen: zowel de werknemers van Weka als derden welke door Weka zijn ingeschakeld.
4. Werkbare omstandigheden: de omstandigheden – weersomstandigheden daaronder mede doch niet uitsluitend begrepen – waarbij Weka of diens hulppersonen in staat zijn om tot aflevering, montage en/of installatie van de geleverde zaken over te gaan en/of in staat is de overeengekomen onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden te verrichten.
5. BW: het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht.
6. Levering: de juridische levering in de zin van het BW.
7. Aflevering: de feitelijke aflevering aan / ten behoeve van de contractant.

 

Artikel 2 (toepasselijkheid)

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of overeenkomsten van koop- en verkoop, van opdracht en/of bemiddeling en/of overige diensten van of met Weka, daaronder uitdrukkelijk mede begrepen reparatie en/of onderhoudswerkzaamheden.
2. Weka wijst de toepasselijkheid van eventueel door de contractant gehanteerde Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
3. De (ver) nietig (baar) heid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling (en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.
4. Ingeval van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Alleen schriftelijk tussen Weka en de contractant overeengekomen afwijkingen zijn geldig.
5. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen in de ruimste zin des woords tussen Weka en de contractant.

 

Artikel 3 (aanbiedingen, offertes en prijzen)

1. Alle aanbiedingen en offertes van Weka zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan.
2. Alle prijsopgaven in offertes en/of in aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. Alle geoffreerde prijzen en/of aanbiedingen zijn netto, exclusief: BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, kosten van in- en uitlading en vervoer, emballagekosten, halffabrikaten, montage- en installatiekosten, kosten van inbedrijfstelling tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen. Een samengestelde prijsopgave verplicht Weka niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte vermelde zaken en/of diensten tegen de daarvoor opgegeven (deel) prijzen.
3. Weka is onder meer gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege, waaronder begrepen belastingen, aan de contractant, ontstaan na uitbrenging van de offerte c.q. aanbieding, door te berekenen voor die werkzaamheden, leveringen en/of diensten die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door Weka moeten worden verricht en/of worden geleverd.

 

Artikel 4 (totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien)

1. De overeenkomst tussen Weka en de contractant komt pas tot stand nadat Weka de aanvaarding van de aanbieding en/of offerte schriftelijk aan de contractant heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Zolang Weka de aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd aan de contractant, kan Weka de aanbieding en/of offerte herroepen en/of wijzigen.
2. Indien een herroeping of wijziging als bedoeld in lid 1 (tweede volzin) van dit artikel leidt tot een nieuwe aanbieding en / of offerte van Weka, is het bepaalde in artikel 3 en in lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Indien in de aanvaarding door de contractant voorbehouden en/of wijzigingen in de aanbiedingen of offerte zijn aangebracht en/of wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden, komt in afwijking van de vorige leden de overeenkomst pas tot stand, indien Weka tevens schriftelijk aan de contractant heeft bevestigd daar geheel, volledig en zonder voorbehoud mee te kunnen instemmen.
4. Wijzigingen in tot stand gekomen overeenkomsten en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden na deze totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen Weka en de contractant zijn overeengekomen. Ingeval de contractant de overeenkomst met Weka wenst te beëindigen zonder dat sprake is (geweest) van toerekenbaar tekortschieten van Weka, is beëindiging slechts mogelijk met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Weka, waarbij de contractant gehouden is Weka volledig schadeloos stellen voor door Weka ten gevolge van de beëindiging geleden verlies en/of gederfde winst. Deze schadeloosstelling bedraagt ten minste 25% van de totale factuurwaarde van de aan contractant nog te leveren prestaties. Reeds geleverde prestaties zullen conform factuurwaarde steeds volledig door de contractant worden vergoed.
5. Weka is bevoegd verhogingen als bedoeld in artikel 3 lid 3 die zich voordoen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst aan de contractant door te berekenen. Indien Weka een dergelijke verhoging binnen deze termijn doorberekent, is de contractant slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien sprake is van een totale prijsverhoging van tenminste 10 % van de totaal overeengekomen koopprijs.
6. Het recht op ontbinding als bedoeld in lid 5 is niet aanwezig indien het doorberekende verhogingen van kostprijsbepalende factoren betreft.
7. Ingeval de totstandgekomen overeenkomst als bedoeld in lid 1 (mede) betrekking heeft op het verrichten van werkzaamheden of andersoortige dienstverlening door Weka in de ruimste zin des woords, wordt – ingeval bij overeenkomst zelf de contractsduur niet uitdrukkelijk is bepaald – de overeenkomst gesloten met een minimale duur van 1 jaar.
8. Overeenkomsten als bedoeld in lid 7 kunnen zowel door Weka als de contractant worden opgezegd, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
9. Opzegging als bedoeld in lid 8 kan uitsluitend plaatsvinden tegen het einde van de maand. Tussentijdse opzegging is uitgesloten.

 

Artikel 5 (kwaliteit, omschrijving, verantwoordelijkheid en opdrachtbevestiging)

1. Weka verplicht zich jegens de contractant om de zaken en/of diensten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader opgenomen in de door Weka aan de contractant verzonden opdrachtbevestiging.
2. De contractant dient eventuele wijzigingen en/of toevoegingen op de verzonden opdrachtbevestiging terstond na de dag waarop de opdrachtbevestiging door Weka is verzonden, schriftelijk aan Weka kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de verzonden opdrachtbevestiging geldt als uitgangspunt voor de in lid 1 bedoelde verplichting(en) van Weka jegens de contractant.
3. Aan de contractant getoonde monsters of modellen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt, zonder dat de door Weka af te leveren zaken daaraan behoeven te beantwoorden.
4. De contractant kan géén rechten ontlenen aan de door Weka gedane mededelingen omtrent (technische) productspecificaties, prognoses in de ruimste zin des woords, gegevens zoals vermeld in brochures, catalogi of andere informatieverschaffende bescheiden, tenzij diezelfde gegevens zijn opgenomen in de totstandgekomen overeenkomst of in de in lid 1 bedoelde opdrachtbevestiging en daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
5. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat e.d. van de door Weka geleverde zaken leveren voor de contractant géén grond op om de totstandgekomen overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden, noch rechtvaardigt dit een vermindering van de daarvoor verschuldigde koopprijs.
6. Stelt de contractant materiaal of onderdelen voor verdere afwerking, montage of installatie beschikbaar, dan is Weka slechts verantwoordelijk voor een deugdelijke afwerking, montage of installatie, maar nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.
7. Het is Weka te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van de contractant is vereist – toegestaan de totstandgekomen overeenkomst geheel en/of gedeeltelijk en/of met behulp van door haar ingeschakelde derden te laten uitvoeren en/of diens rechten of verplichtingen uit de met de contractant totstandgekomen overeenkomst over te dragen aan een derde.
In het geval sprake is van overname door een derde van de rechten en/of verplichtingen uit de met de contractant
tot stand gekomen overeenkomst dan is contractant bevoegd om de overeenkomst te beëindigen. Weka zal de hiervoor bedoelde overname
schriftelijk kenbaar maken aan contractant. Beëindiging dient in dat geval plaats te vinden binnen een termijn  van vier weken nadat de hiervoor
bedoelde kenbaar making aan de contractant is geschied middels aangetekende schriftelijke mededeling aan Weka. 8. Weka is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enig andere hoofde die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van de) door of namens de contractant beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door Weka of derden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Weka. De contractant vrijwaart Weka geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van de contractant en/of derden.

 

Artikel 6 (wijziging in dienstverlening)

1. Weka kan de door haar aangeboden diensten, in de ruimste zin des woords, zowel qua inhoud als benaming daarvan te allen tijde eenzijdig wijzigen, indien gewijzigde en/of nieuwe relevante regelgeving haar daartoe noodzaakt.
2. Indien een wijziging als bedoeld in het eerste lid heeft plaatsgevonden, heeft de contractant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, doch slechts indien de gewijzigde aangeboden diensten in wezenlijke mate zullen afwijken ten opzichte van de eerder door Weka verleende diensten.

 

Artikel 7 (levertijden, levering, aflevering en risico)

1. De door Weka opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Door het enkel verstrijken van deze termijnen raakt Weka niet in verzuim en kan de contractant niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. In dat geval is een voorafgaande en deugdelijke ingebrekestelling vereist.
2. De levering geschiedt af magazijn van Weka of van de door deze ingeschakelde derde(n), tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
3. De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de af te leveren zaken gereed staan voor de contractant in het voorraad c.q. opslagmagazijn van Weka of van de door deze ingeschakelde derde(n) en dit schriftelijk of anderszins door Weka kenbaar wordt gemaakt c.q. wordt bevestigd aan de contractant.
4. Vanaf het moment als bedoeld in lid 3 worden de afgeleverde zaken geacht zich te bevinden in de macht van de contractant en zijn deze voor diens rekening en risico.
5. Ingeval aflevering niet plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel, zullen de zaken worden afgeleverd / bezorgd op de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de offerte en/of opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Gedurende het transport zijn de af te leveren zaken niet verzekerd door Weka en zijn / komen die zaken reeds voor rekening en risico van de contractant.
6. In het geval aflevering plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in lid 5, komen de kosten voor aflevering of bezorging – de transportkosten daaronder mede, doch niet uitsluitend begrepen – volledig voor rekening van de contractant en is het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
7. Indien buiten de situatie als bedoeld in artikel 9 lid 1 – door niet aan Weka toe te rekenen omstandigheden de af te leveren zaken niet of niet-tijdig kunnen worden afgeleverd conform het bepaalde in lid 5, is Weka bevoegd deze zaken voor rekening en risico van de contractant al dan niet bij derden te (doen) laten opslaan.

 

Artikel 8 (verlangen van zekerheden en opschorting)

1. Indien er gerede twijfel bestaat bij Weka omtrent de betalingscapaciteit c.q. solvabiliteit van de contractant, is Weka bevoegd de aflevering en/of bezorging als bedoeld in artikel 7 op te schorten totdat de contractant voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings) verplichtingen heeft verschaft aan Weka.
2. Of de door de contractant aangeboden zekerheden als bedoeld in lid 1 voldoende zijn, is ter beoordeling van Weka. De contractant is aansprakelijk voor de door Weka door deze vertraagde aflevering en/of bezorging te lijden schade.

 

Artikel 9 (opslag en retentierecht)

1. Indien de contractant weigert de (af)geleverde zaken af te nemen en/of weigert mee te werken aan de bezorging daarvan, is Weka bevoegd deze zaken voor rekening van de contractant op te slaan. Van de opslag zal de contractant zo spoedig mogelijk nadien schriftelijk of anderszins in kennis worden gesteld door Weka. Opgeslagen zaken als bedoeld in de eerste volzin worden geacht te zijn (af) geleverd c.q. te zijn bezorgd aan de contractant en zijn vanaf het moment van opslag voor risico van de contractant.
2. Ingeval Weka overgaat tot toepassing van het bepaalde in lid 1, is zowel de factuur ter zake de opslagkosten als de factuur ter zake de afgeleverde c.q. bezorgde zaken direct en in zijn geheel opeisbaar. Voor elke dag – nadat de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft plaatsgevonden – dat de contractant weigert de gereedstaande zaken feitelijk af te nemen, is deze aan Weka een boete van € 100,– per dag verschuldigd tot een maximum van € 10.000,–. Weka is bevoegd om zowel nakoming van alle betalings- en/of afnameverplichtingen als de reeds opeisbare boete te vorderen, onverminderd het recht van Weka op aanvullende schadevergoeding. De toepasselijkheid van het bepaalde in de artikelen 6:92 tot en met 6:94 BW wordt hierbij uitgesloten.
3. Weka is bevoegd haar verplichting tot afgifte van de opgeslagen zaken op te schorten totdat de opeisbare facturen en de verschuldigde boete als bedoeld in lid 2 van dit artikel in zijn geheel door de contractant zijn voldaan en tevens totdat alle opeisbare vorderingen van Weka uit hoofde van eerdere -en/of latere totstandgekomen overeenkomsten, danwel uit andere hoofde zijn voldaan, alle vorderingen van Weka vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van de contractant daaronder uitdrukkelijk begrepen.
4. Ingeval zaken ter reparatie en/of onderhoud aan Weka worden aangeboden, is Weka bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat de opeisbare facturen ter zake deze werkzaamheden in zijn geheel zijn voldaan, alsmede totdat al hetgeen de contractant uit hoofde van eerdere- en/of latere totstandgekomen overeenkomsten en/of uit andere hoofde heeft voldaan, alle vorderingen van Weka vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van de contractant daaronder uitdrukkelijk inbegrepen.
5. Ingeval Weka uit andere hoofde zaken van de contractant onder zich heeft, is zij eveneens bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat de contractant heeft voldaan aan alle opeisbare vorderingen die Weka – al dan niet krachtens het bepaalde in dit artikel – heeft op de contractant.
6. Het krachtens dit artikel aan Weka toekomend retentierecht blijft eveneens van kracht in geval zich omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 16 lid 2 van deze voorwaarden.

 

Artikel 10 (eigendommen van Weka)

1. Alle zaken, inclusief materialen en onderdelen welke Weka of de door deze ingeschakelde derde(n) ter uitvoering van de overeenkomst aan de contractant ter beschikking stelt, blijven te allen tijde in eigendom van Weka en/of de derde(n). Weka behoudt zich te allen tijde het recht voor deze zaken terug te nemen.
2. De contractant dient de in lid 1 bedoelde zaken afzonderlijk op te slaan en als zijnde eigendom van Weka en/of de derde(n) te kenmerken of te waarmerken.
3. Het is de contractant niet toegestaan ten behoeve van derden enige zekerheids- en/of andere (al dan niet beperkte) rechten te (doen laten) vestigen op de in lid 1 bedoelde zaken.
4. Het is de contractant niet toegestaan de in lid 1 bedoelde zaken door of voor derden te laten gebruiken voor- of in verband met enig ander doel dan de uitvoering van de tussen Weka en de contractant gesloten overeenkomst.
5. De contractant is verplicht aan Weka onverwijld mededeling te doen van eventuele acties en/of gepretendeerde rechten van derden op de in lid 1 bedoelde zaken. De contractant vrijwaart Weka voor aanspraken van derden als bedoeld in de eerste volzin en is aansprakelijk voor alle schade welke Weka dientengevolge mocht lijden.

 

Artikel 11 (niet – toerekenbare tekortkoming)

1. De in artikel 7 genoemde levertijd en/of overeengekomen termijn voor het verrichten van andere diensten door Weka wordt verlengd met de periode, gedurende welke Weka door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
2. Van overmacht aan de zijde van Weka is sprake, indien Weka na de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4 verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, vertraging tijdens transport, niet -werkbare omstandigheden, alles zowel in het bedrijf van Weka als bij derden van wie Weka de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Weka ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van Weka in gemoede niet kan worden gevergd dat zij aan haar verplichtingen dient te voldoen.
3. Indien door overmacht de levering van zaken en/of andere diensten meer dan twee maanden worden vertraagd, zijn zowel Weka als de contractant bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke beëindigingsverklaring. De overeenkomst is geëindigd op het moment dat de in de tweede volzin bedoelde schriftelijke beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt. In dat geval heeft Weka, onverminderd het bepaalde in de navolgende leden, slechts recht op de vergoeding van de door haar gemaakte kosten tot het moment waarop de beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt.
4. In geval door overmacht de resterende te leveren zaken en/of te leveren diensten van Weka meer dan twee maanden worden vertraagd, is de contractant niettemin gehouden de overeengekomen vergoeding c.q. de daarop betrekking hebbende facturen aan Weka te voldoen voor de zaken en/of diensten die reeds door Weka zijn geleverd c.q. zijn verricht alsmede voor dat deel van de werkzaamheden c.q. zaken dat ten gevolge van die overmacht niet meer kunnen worden afgemaakt c.q. voor aflevering gereed kunnen worden tot het moment waarop de overmacht is ingetreden.

 

Artikel 12 (aansprakelijkheid)

1. Weka is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door de contractant of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Weka en/of van diens leidinggevende ondergeschikte(n) en/of van de door haar ingeschakelde derde(n), zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.
2. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Weka verzekerd is en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat, danwel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van Weka geldende gebruiken. Daarbij gelden de navolgende beperkingen en situaties waarin in ieder geval géén sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid als bedoeld in lid 1:
a) Weka is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan en/of veroorzaakt door de door haar (af)geleverde zaken, voortvloeiende uit: het (al dan niet ondeskundig) gebruik c.q. de eventuele ongeschiktheid van die zaken zelve, alsmede voor het gebruik van specifieke zaken, materialen, onderdelen en / of constructies die – al dan niet in afwijking van de geldende voorschriften – door of namens de contractant uitdrukkelijk worden voorgeschreven, danwel door deze ter beschikking zijn gesteld aan Weka en/of aan door deze ingeschakelde derden;
b) Weka is nimmer aansprakelijk voor schade van de contractant en/of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit het feit dat de door of namens Weka mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet, niet-tijdig of niet naar behoren door de contractant, diens vertegenwoordiger en/of derden zijn opgevolgd;
c) ingeval van mondelinge door of namens Weka verstrekte informatie is deze nimmer aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie; d) Gegeven het feit dat Weka kassystemen verkoopt die een hulpmiddel zijn bij de door de contractant te voeren boekhouding en administratie is Weka nimmer aansprakelijk, noch ten opzichte van de contractant, noch ten opzichte
van derden, voor gebreken in door de contractant gebruikte soft-/hardware dan wel verkeerd gebruik daarvan welke gevolgen kan hebben voor de door de contractant gevoerde administratie en/of boekhouding. e) in geval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel, is Weka nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de betreffende aflevering, bezorging en/of verrichte diensten, zulks met een maximum van € 10.000,–;
f) niet voor vergoeding komen in aanmerking zogenoemde bedrijfs- of gevolgschade (bedrijfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten e.d. daaronder begrepen), door welke oorzaak ook ontstaan. De contractant dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
g) de door Weka te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door de contractant te betalen prijs en/of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door de contractant geleden schade.
3. De contractant is gehouden Weka, alsmede de door haar ingeschakelde derde(n), te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade tengevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde prestatie(s).
4. Indien de contractant één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met Weka totstandgekomen overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de contractant – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade welke Weka en de door deze ingeschakelde derde(n) daardoor lijdt, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van Weka op grond van de Wet en/of op grond van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 13 (garantie)

Garantie op basis van dit artikel is alleen van toepassing indien tevens is voldaan aan alle voorwaarden op grond van het eventueel door Weka en/of de door deze ingeschakelde derde(n) gehanteerde Garantiereglement, welke hier als woordelijk herhaald en als ingelast dienen te worden beschouwd.

 

Artikel 14 (reclames)

1. Onder reclames worden verstaan: een beroep van de contractant op het feit dat de door Weka afgeleverde zaken en/of verrichte diensten niet aan de totstandgekomen overeenkomst beantwoorden, daaronder mede begrepen zichtbare en niet- direct zichtbare gebreken aan het geleverde.
2. De contractant is verplicht ingeval van aflevering en/of bezorging ingevolge het bepaalde in artikel 7 lid 5, alle afgeleverde en/of bezorgde zaken, inclusief verpakking, terstond bij aflevering en/of bezorging te controleren op uiterlijke tekortkomingen, beschadigingen en op overige zichtbare gebreken alsmede zo spoedig mogelijk daarna te controleren op niet-direct zichtbare gebreken.
3. Indien de (af) geleverde of bezorgde zaken als bedoeld in lid 2 door Weka (moeten) worden geïnstalleerd of gemonteerd alvorens tot ingebruikname van die zaken over te kunnen gaan, is de contractant verplicht de in lid 2 bedoelde controle op uiterlijke / zichtbare gebreken uit te voeren: terstond nadat de installatie of montage is voltooid alsmede zo spoedig mogelijk daarna die zaken te controleren op niet-direct zichtbare gebreken.
4. Ingeval aflevering plaatsvindt ingevolge het bepaalde in artikel 7 lid 3, is de contractant verplicht de in lid 2 van dit artikel genoemde controles binnen 24 uur uit te voeren nadat Weka een al dan niet schriftelijke kennisgeving als bedoeld in artikel 7 lid 3 aan de contractant heeft doen uitgaan.
5. De contractant is verplicht eventuele reclames naar aanleiding van de controles als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel ten aanzien van zichtbare gebreken dit binnen 48 uur na aflevering, bezorging en/of na voltooiing van de installatie of montage schriftelijk en/of langs elektronische weg en onder een duidelijke omschrijving van de gebreken c.q. reclames aan Weka kenbaar te maken. Reclames als bedoeld in de eerste volzin die worden ingediend nadat de termijn van 48 uur is verstreken, behoeft Weka niet meer in behandeling te nemen.
6. Ten aanzien van niet – (direct) zichtbare gebreken aan het afgeleverde en/of bezorgde, geldt dat de contractant reclames schriftelijk bij Weka dient in te dienen binnen 8 dagen nadat deze gebreken door de contractant zijn geconstateerd danwel redelijkerwijs door deze hadden behoren te worden geconstateerd. Het bepaalde in lid 5, laatste volzin is van overeenkomstige toepassing.
7. Onder niet- (direct) zichtbare gebreken als bedoeld in de voorgaande leden worden verstaan: gebreken als gevolg van constructie, specificatie – of ontwerpfouten en die fouten ertoe leiden dat de contractant de afgeleverde zaken niet meer kan gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn aangeschaft en die binnen de hiervoor in de leden 2 tot en met 5 genoemde termijnen niet zichtbaar waren.
8. Tijdig (en op de juiste wijze) bij Weka ingediende reclames geven de contractant niet het recht de betaling van de koopprijs / vergoeding op te schorten en/of te verrekenen, noch de bevoegdheid de totstandgekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
9. Indien Weka en de contractant van mening verschillen of een door de contractant tijdig en op de juiste wijze bij Weka ingediende reclame al dan niet gegrond is, wordt dit in eerste instantie voorgelegd aan een – door partijen gezamenlijk te benoemen – onafhankelijke deskundige. De kosten van het inschakelen van de deskundige worden gedragen door de partij welke (voor het grootste deel / overwegend) door deze in het ongelijk wordt gesteld.
10. Ingeval de reclame door Weka danwel door de in lid 9 bedoelde deskundige gegrond wordt verklaard, is Weka slechts gehouden vervangende zaken of vergelijkbare (nieuwe) diensten te leveren, danwel de factuur te crediteren onder teruggave van de koopprijs, een en ander ter beoordeling van Weka.

 

Artikel 15 (betaling)

1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt betaling uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Weka aangewezen bank- of girorekening, zulks ter keuze van Weka.
2. De contractant is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
3. Ingeval betaling contant bij aflevering of bezorging dient plaats te vinden, is de contractant, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag volgende op de dag waarop de aflevering of bezorging heeft plaatsgevonden. Ingeval Weka de zaken heeft opgeslagen ingevolge het bepaalde in artikel 9 lid 1, is de contractant, zonder ingebrekestelling, in verzuim vanaf de dag waarop Weka de schriftelijke kennisgeving met betrekking tot de opslag heeft verstuurd.
4. De betaling door de contractant is pas voltooid op het moment dat het volledig verschuldigde bedrag op de door Weka aangewezen bank-of girorekening is bijgeschreven of – in geval contante betaling is overeengekomen – op het moment dat het volledige bedrag aan Weka is afgedragen. De contractant is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag nadat de overeengekomen c.q. geldende betalingstermijn is verstreken.
5. Vanaf de eerste dag dat de contractant op grond van de voorgaande leden in dit artikel in verzuim is geraakt, is deze een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand, althans tenminste de alsdan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd over het verschuldigde bedrag met betrekking tot afgeleverde, bezorgde of opgeslagen zaken voor iedere maand of een gedeelte daarvan waarmee de vervaldag wordt overschreden.
6. Indien de contractant niet tijdig en/of volledig aan diens betalings- en/of afnameverplichtingen voldoet en op grond daarvan in verzuim is geraakt, is Weka bevoegd de totstandgekomen overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is de contractant aansprakelijk voor de door Weka geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
7. Indien Weka bij het in verzuim geraken van de contractant tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen en/of incassomaatregelen door Weka zelf getroffen, komen de kosten daarvan voor rekening van de contractant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,–. Indien Weka gerechtelijke incassokosten maakt, komen deze volledig voor rekening van de contractant.
8. Weka heeft steeds het recht om – zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst – zekerheid voor de betaling te verlangen van de contractant en/of vooruitbetaling te vorderen. Artikel 8 is van overeenkomstige toepassing.
9. Het in de leden 1 tot en met 9 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op betalingen in verband met door Weka verrichte diensten of werkzaamheden.

 

Artikel 16 (eigendomsvoorbehoud)

1. Alle afgeleverde of bezorgde en/of nog te leveren c.q. te bezorgen zaken blijven in eigendom van Weka, totdat de contractant de daarvoor overeengekomen prijs en aan de overige krachtens dit artikel geldende verplichtingen – voortvloeiende uit eerder of later met Weka totstandgekomen overeenkomsten – volledig heeft voldaan.
2. In geval tevens sprake is van verzuim van de contractant ingevolge artikel 15 en/of de contractant in gebreke blijft de zaken feitelijk af te nemen als bedoeld in artikel 7, blijven de zaken in eigendom totdat tevens de rente ingevolge artikel 15 lid 5 in zijn geheel is voldaan en/of de boete en/of de opslagkosten ingevolge artikel 9 lid 2 en/of de buitengerechtelijke kosten ingevolge artikel 15 lid 7 in zijn geheel zijn voldaan.
3. In geval Weka in het kader van de totstandgekomen overeenkomst tevens te vergoeden werkzaamheden heeft verricht, blijven de afgeleverde / bezorgde zaken in eigendom van Weka totdat de contractant (tevens) alle daarmee samenhangende en opeisbare vorderingen heeft voldaan, de vorderingen wegens niet- of niet behoorlijk nakomen daaronder begrepen.
4. Zolang de eigendom ingevolge de voorgaande leden nog niet op de contractant is overgegaan, is deze niet bevoegd de aan haar afgeleverde / bezorgde zaken geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verpanden of anderszins met rechten van derden te bezwaren.
5. Vanaf het moment dat de contractant ingevolge artikel 15 in verzuim is geraakt of Weka goede grond heeft te vrezen dat zij in verzuim zal geraken, is Weka bevoegd de aan haar afgeleverde / bezorgde zaken, zonder voorafgaande ingebrekestelling, terug te vorderen. De contractant is verplicht deze zaken op de eerste vordering van Weka onverwijld aan hem terug te geven en daarvoor de noodzakelijke / vereiste medewerking verlenen, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het verschaffen van vrije toegang op / in plaatsen of gebouwen in de ruimste zin des woords. De kosten in verband met deze teruggave zijn geheel voor rekening van de contractant. Na terugname zal de contractant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijk overeengekomen prijs verminderd met de kosten in verband met die terugname.
6. Indien de contractant uit of mede uit de in dit artikel bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt en daarop het volledige eigendomsrecht verkrijgt, danwel indien er een gemeenschap op die nieuwe zaak ontstaat en de contractant daarin deelgenoot wordt, is de contractant verplicht op de eerste vordering van Weka aan haar een bezitloos pandrecht op die zaak te verlenen, een en ander met inachtneming van de wettelijke vestigingseisen daarvoor als bedoeld in artikel 6:237 lid 1 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van Weka op de contractant die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel. De kosten voor de totstandkoming van het in de eerste volzin genoemde pandrecht komen voor rekening van de contractant, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
7. Op afgeleverde / bezorgde zaken die met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel in eigendom zijn overgegaan op de contractant, is het bepaalde in lid 6 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
8. De contractant is, zolang de eigendom van de afgeleverde / bezorgde zaken nog niet aan haar is overgegaan doch wel reeds de feitelijke macht daarvan heeft verkregen ingevolge het bepaalde in artikel 7, verplicht gedurende die periode ervoor te zorgen dat die zaken in dezelfde staat en kwaliteit blijven als waarin zij verkeerden op het moment van aflevering en/of bezorging, alsmede ervoor te zorgen dat deze zaken ten gunste van het eigendomsrecht van Weka individualiseerbaar zijn en zullen blijven.
9. De in lid 8 bedoelde verplichting is van overeenkomstige toepassing in de situatie zoals bedoeld in artikel 9 lid 1, bij gebreke waarvan de contractant gehouden is alle daaruit voor Weka voortvloeiende schade te vergoeden.
10. De contractant is verplicht de afgeleverde / bezorgde zaken als bedoeld in lid 8 van dit artikel tegen brand, ontploffings- en waterschade alsook tegen diefstal te verzekeren en de polissen daarvan, op eerste verzoek, aan Weka ter inzage te geven, bij gebreke waarvan de contractant gehouden is alle daaruit voor Weka voortvloeiende schade te vergoeden.
11. De contractant is verplicht om op eerste vordering van Weka alle aanspraken c.q. vorderingen uit hoofde van de in lid 10 genoemde verzekeringspolissen op de verzekeraar aan haar te verpanden, een en ander met inachtneming met de wettelijke vestigingseisen daarvoor als bedoeld in artikel 6:239 lid 1 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van Weka op de contractant, die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel. De kosten voor de totstandkoming van het in de eerste volzin genoemde pandrecht komen voor rekening van de contractant, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
12. Het bepaalde in lid 11 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op vorderingen van de contractant tegen een of meerdere van diens afnemers en/of andere derden.

 

Artikel 17 (algemene verplichtingen contractant en geheimhouding)

1. Onverminderd de voor de contractant geldende verplichtingen uit hoofde van de uit de met Weka totstandgekomen overeenkomst als bedoeld in artikel 4, gelden voor de contractant de verplichtingen zoals omschreven in de hierna volgende leden van dit artikel.
2. De contractant is verplicht om op eerste verzoek van Weka of de door deze ingeschakelde derde(n) alle noodzakelijke informatie tijdig en volledig te verschaffen (vrij van virussen en/of overige defecten) en alle noodzakelijke medewerking te verlenen welke benodigd is om tot een adequate dienstverlening of (af) levering te kunnen overgaan.
3. De contractant is verplicht uit eigener beweging die informatie (vrij van virussen en/of overige defecten) te verschaffen aan Weka en/of aan de door deze ingeschakelde derde(n) waarvan de contractant weet, danwel redelijkerwijs behoort te weten dat die informatie benodigd is om tot een adequate dienstverlening of (af) levering te kunnen overgaan.
4. Het is de contractant niet toegestaan diens rechten of verplichtingen uit de met Weka totstandgekomen overeenkomst zonder voorafgaande toestemming van Weka over te dragen aan een derde.
5. Indien de contractant niet voldoet aan één of meerdere verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, komen de daardoor ontstane gevolgen – waaronder uitdrukkelijk begrepen de daardoor geleden en nog te lijden schade in de ruimste zin des woords van de contractant of de door hem ingeschakelde derde(n) zelf en/of van Weka – volledig voor rekening en risico van de contractant.
6. De contractant zal alle door of namens Weka ontvangen mondelinge of schriftelijke gegevens en informatie uitsluitend aanwenden ter uitvoering van de met Weka totstandgekomen overeenkomst.
7. De contractant is tot absolute geheimhouding van de door Weka en/of de door deze ingeschakelde derde(n) verstrekte gegevens en informatie in de ruimste zin des woords verplicht, zulks op straffe van een aan Weka toekomende – en niet voor rechterlijke matiging vatbare- boete van € 10.000,– per geconstateerde overtreding. De toepasselijkheid van het bepaalde in de artikelen 6:92 tot en met 6:94 BW wordt hierbij uitgesloten.
8. Ingeval de contractant krachtens een wettelijke verplichting gehouden is de in lid 7 bedoelde gegevens en informatie aan derden te verstrekken is het aldaar bedoelde boetebeding niet van toepassing. In dat geval zal de contractant niet eerder tot informatieverstrekking aan derden overgaan dan na voorafgaande toestemming van Weka.

 

Artikel 18 (ontbinding)

1. Indien de contractant niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichting welke voor hem voortvloeit uit enige grond van deze Algemene Voorwaarden en/of de met Weka totstandgekomen overeenkomst voldoet, is Weka gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan die nog moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Dit, onverminderd het recht van Weka op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.
2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van de contractant of van diens overlijden of indien de contractant door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest.
3. In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is iedere vordering welke Weka heeft op de contractant direct en volledig opeisbaar.

 

Artikel 19 (intellectuele eigendom, auteursrechten en publiciteit)

1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt Weka zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of op grond van enige andere rechtsregel van het (internationale) intellectuele eigendomsrecht, in het bijzonder de rechten met betrekking tot door Weka ontworpen en/of tot stand gebrachte schetsen, litho’s , foto’s, tekeningen en modellen. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Weka verleende diensten berusten bij Weka. Contractant erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
2. Alle door Weka verstrekte stukken, zoals (digitale)rapporten, monitors, checklisten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, applicaties e.d., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de contractant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Weka worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennisneming van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken het tegendeel blijkt.
3. In geval van opdrachten van de contractant tot (re)productie van goederen of door deze verstrekte informatie of gegevens waar mogelijkerwijs intellectuele eigendomsrechten van derden op kunnen zitten, vrijwaart de contractant Weka voor alle mogelijke daaruit voortvloeiende aanspraken van derden.
4. Weka is / blijft gerechtigd om de door haar geleverde / vervaardigde goederen en/of verleende diensten met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van de contractant af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties en/of deze tijdens beurzen en tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de contractant of derden en zonder dat Weka daarvoor enigerlei vergoeding aan de contractant en/of een derde is verschuldigd.

 

Artikel 20 (niet-overname personeel)

1. Het is de contractant niet toegestaan één of meerdere medewerkers van Weka en/of van de door deze ingeschakelde derden in dienst te nemen en/of anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken zonder voorafgaand overleg daarover met Weka.
2. Het bepaalde in artikel 17 lid 7 is van overeenkomstige toepassing op de in lid 1 bedoelde verplichting.

 

Artikel 21 (rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter)

1. De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
2. Op de tussen Weka en de contractant tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
3. De Nederlandse rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen, in het Arrondissement te Limburg is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen Weka en de contractant, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet en/of internationale verdragen.